Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài

(Thực hiện theo Điều 41 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính)

Nguồn tham khảo: http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/huongdanthutuchanhchinh/Lists/Posts/Post.aspx?ID=206