600 câu hỏi hạng B2, C

File download: Câu 01 đến câu 304: tại đây

                          Câu 305 đến câu 486: tại đây

                          Câu 487 đến câu 600: tại đây

Lưu ý: Bộ 600 câu hỏi ban hành lần này có nhiều đổi mới, đã thay đổi một số câu hỏi không thực sự cần thiết đối với người lái xe; bổ sung các câu hỏi liên quan đến kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông, kỹ năng lái xe an toàn; bổ sung một số câu hỏi "mang tính điều kiện", 60 câu hỏi "về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng", những câu này được đánh dấu (*) trong quá trình thi nếu các bạn học viên làm sai sẽ bị đánh trượt ngay.