Chương trình mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho 100 bệnh nhân nghèo ngày 09/04/2021